WINNERS LIST 2019


 • Shahd Younis Jahangir Al Balushi
  • Reya Mohammed Raffi
  • Haneen Rashid Salim Al Zakwani
  • Lakshmi Sunil Vishnu
  • Emima Naduvattum Suresh
 • Shaima Amer Hamed Al-Shamli
 • Anas Ghulam Ibrahim Al Balushi
 • Prameet Biswas